Hesperian Health Guides

An toàn vệ sinh lao động: Tài liệu hướng dẫn dành cho người lao động

HealthWiki > An toàn vệ sinh lao động

Mục lục

  • Phần giới thiệu
  • PHẦN 1: Tổ chức người lao động vì môi trường làm việc an toàn và công bằng

  • Chương 1: Làm việc để kiếm sống - vì một cuộc sống tốt đẹp
  • Chương 2: Tìm hiểu và đào tạo về sức khỏe lao động
  • Chương 3: Tổ chức người lao động để cải thiện sức khỏe người lao động
  • PHẦN 2: Một số ngành công nghiệp

  • Chương 4: Các nhà máy chế tạo điện tử