Hesperian Health Guides

Tất cả trẻ em đều có thể học giao tiếp

Trong chương này:

Dù với mức độ thính lực khác nhau, trẻ vẫn có thể giao tiếp bằng cách sử dụng cử chỉ, kí hiệu gia đình, ngôn ngữ kí hiệu hoàn chỉnh, đọc hình miệng và nói. Một số trẻ dù nghe được rất ít cũng sẽ có thể nói và đọc hình miệng. Những trẻ khác giao tiếp hiệu quả nhất bằng cách ra dấu tay. Cũng như trẻ bình thường học ngôn ngữ nói, trẻ đíếc càng nhỏ học ngôn ngữ kí hiệu càng dễ và tự nhiên.

Để có cảm giác tích cực về bản thân và có cảm giác được che chở, trẻ điếc cần được gặp gỡ nhau và gặp cả người điếc trưởng thành.

A small group of boys and girls. One boy uses sign language.

Có thể sử dụng người điếc trong cộng đồng để dạy ngôn ngữ kí híệu cho trẻ.

Một số gia đình gửi con đi học ở một trường chuyên biệt dạy trẻ điếc, nhưng các gía đình khác lại dạy con ở nhà. Một số trẻ có thể được giúp đỡ để mua máy trợ thính và học đọc hình miệng.

Cho dù sử dụng hình thức giao tiếp nào, cuốn sách này cũng sẽ cố gắng giúp bạn giao tiếp được với trẻ.