Hesperian Health Guides

Hãy làm cho mọi trẻ trong cộng đồng an toàn hơn

Trong chương này:

Hầu hết mọi người đều cảm thấy không thoải mái khi nói về sự xâm hại tình dục, khi chấp nhận là trẻ em không an toàn, hoặc thảo luận về những tác động xấu do kết quả của sự xâm hại tình dục. Tuy nhiên, nạn xâm hại tình dục chỉ có thể được ngăn chặn khi tất cả mọi người có thể nói về điều đó.

Men, women, and children doing street theater with a sign reading: "My Body Belongs to Me!"

Các chương trình trong trường học và các cuộc thảo luận cộng đồng có thể giáo dục cho toàn thể cộng đồng về nạn xâm hại tình dục. Thực hiện một vài vở kịch ngắn về những tác động của sự xâm hại tình dục đôi khi làm cho mọi nguời dễ dàng thảo luận về sự xâm hại theo nhóm hơn.

Dưới đây là một số cách nâng cao nhận thức cộng đồng để hành động ngăn chặn sự xâm hại tình dục:

  • Các buổi tập huấn cho cha mẹ và giáo viên nhằm giúp họ học cách giao tiếp với trẻ nhỏ về cách làm thế nào để ngăn chặn sự xâm hại tình dục. Hãy đọc to những tài liệu với các bậc phụ huynh nếu không thể thảo luận về vấn đề này.
  • Đào tạo cho giáo viên, những nhân viên trong trường học, bác sĩ và các nhân viên y tế để họ có thể biết những dấu hiệu cho thấy trẻ có thể đã bị xâm hại và học cách nói với trẻ - nạn nhân của sự xâm hại. Hãy tổ chức các cuộc hội thảo với nhân viên của các trường học để thảo luận về những nguyên tắc làm việc với trẻ.
  • Giáo dục cho các trẻ em lứa tuổi học đường cách ngăn chặn sự xâm hại tình dục. Việc giáo dục này bao gồm việc giáo dục phù hợp với lứa tuổi về hoạt động tình dục lành mạnh.
  • Tố giác sự xâm hại khi điều đó xảy ra có thể gíúp ngăn chặn điều đó trong tương laì. Hãy tìm những thủ tục pháp lý đã có sẵn để tố giác sự xâm hại tình dục trẻ em và đảm bảo chắc chắn là cha mẹ, giáo viên, nhân viên y tế và những người khác đã được học về sự xâm hại tình dục trẻ em đều có những thông tin này. Hãy làm việc để xây dựng các thủ tục pháp lý nếu chưa có sẵn.
A large group of men and women sitting together.
Càng nhiều người biết về vấn đề xâm hại tình dục, chúng ta càng có thể ngăn chặn điều đó xảy ra với con em chúng ta.