Hesperian Health Guides

Kết hợp với nhau để tạo nên sự thay đổi

Trong chương này:

Các nhóm cha mẹ làm việc dựa trên nhiều dự án khác nhau. Họ có thể cố gắng cải thiện điều kiện kinh tế gia đình, thái độ của cộng đồng hoặc luật pháp của chính phủ và các dịch vụ cho trẻ điếc. Tất cả các cách đó đều giúp cho con của họ. Để có thêm các nguồn lực cho con cái của họ, các nhóm cha mẹ có thể:

  • tìm cách gây quỹ cho những dự án mới nhằm giúp trẻ điếc.
  • giúp cha mẹ phát triển các kĩ năng thực hiện các công việc mới.
  • tổ chức các buổi tập huấn về phương pháp dạy và giúp đỡ trẻ.
  • chia sẻ thông tin về máy trợ thính.
  • tổ chức các lớp học về ngôn ngữ kí hiệu.
  • đưa những người nghe được và người điếc đến với nhau.
4 women using sewing machines.
Các bà mẹ này đã học được nghề may nên họ có thể kiếm thêm tiến, làm việc gần nhà hơn, và có nhiều thời gian cho con của họ hơn.

Nhiều nhóm cha mẹ làm việc để nâng cao nhận thức cho các bộ phận khác của cộng đồng về tật diếc. Họ thường làm việc cùng với những người bị điếc. Các nhóm sử dụng các cuộc hội thảo, các chương trình phát thanh, bản tin, bảng thông báo, các gánh hát trên đường, và các áp phích để giúp người khác hiểu hơn về tật điếc.

A group of people with signs that say "More Services for Deaf Children," "More Schools for our Children," and "More Laws to Protect our Children."

Một số nhóm cha mẹ làm việc để cải thiện các chương trình và bộ luật của chính phủ về trẻ điếc. Họ tiếp xúc với những người trong chính phủ, như các Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ Giáo dục. Họ nói với các Bộ trưởng về các dịch vụ mà cộng đồng của họ cần, hoặc về các bộ luật cần thiết để bảo vệ trẻ điếc hoặc trẻ nghe kém. Họ viết các bức thư, gửi các lá đơn thỉnh cầu tới chính phủ để yêu cầu cải thiện các điều kiện cho con cái của họ.