Hesperian Health Guides

Chương 33: Ô nhiễm từ các nhà máy

HealthWiki > An toàn vệ sinh lao động > Chương 33: Ô nhiễm từ các nhà máy

Các nhà máy tạo ra các sản phẩm hữu ích nhưng chúng cũng tạo ra các chất thải. Mặc dù vậy, chủ nhà máy không phải lúc nào cũng xử lý chất thải một cách an toàn. Các nhà máy thường thải ra các hóa chất và các vật liệu nguy hiểm vào không khí, nước và đất. Ô nhiễm của chất thải nhà máy gây ra vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cho tất cả mọi người trong cộng đồng và khi lẫn vào không khí và nước chúng thậm chí có thể gây bệnh cho những người sống xa hàng trăm dặm. (Xem Ô nhiễm từ các nhà máy may, và Ô nhiễm từ các nhà máy giày.)

4 phụ nữ đang nói trong một nhóm có 6 người.
Hôm nay các chuyên gia y tế đã đến để kiểm tra mức độ ô nhiễm của nước và đất. Họ nói rằng nước của chúng ta bị ô nhiễm và nguy hiểm. Vậy chúng ta có thể làm gì với vấn đề này?
Các công ty phải bị đóng cửa nếu họ không ngừng đổ chất thải xuống sông.
Nhưng các nhà máy là nơi duy nhất chúng ta có thể đến làm việc trong khu vực này.
Chúng ta sẽ lấy nước ở đâu bây giờ?

Các nhà máy phải cung cấp cho người lao động và người dân trong cộng đồng xung quanh nhà máy:

  • thông tin về các hóa chất và nguyên vật liệu được sử dụng trong nhà máy và cách chúng được thải bỏ.
  • kết quả do chính quyền hoặc đơn vị độc lập xét nghiệm chất thải thông qua ống khói, hệ thống thông gió, đường ống, hố chôn lấp và các phương pháp khác.
  • bằng chứng về máy móc và việc lắp đặt trong nhà máy là an toàn, trong tình trạng tốt và về các kế hoạch sơ tán và nguồn lực cho khu vực đã sẵn sàng trong trường hợp thiên tai hoặc tai nạn nghiêm trọng xảy ra.


Các sản phẩm của nhà máy có thể nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta khi chúng được thiết kế kém hoặc không thể tái chế hoặc xử lý an toàn. Người lao động cần phải làm việc với các tổ chức môi trường và người tiêu dùng để bảo vệ cả việc làm và sức khỏe.Trang này đã được cập nhật: 28 tháng 2 2021