Hesperian Health Guides

Giúp trẻ học các loại kí hiệu khác nhau

Trong chương này:

Ngoài việc học tên các đồ vật và tên của mọi người, trẻ cần phải học các loại kí hiệu khác nhau. Điều này giúp trẻ biết thêm nhiều điều về thế giới xung quanh. Nó cũng chuẩn bị cho trẻ khả năng suy nghĩ và kết họp các kí hiệu thành câu.

Bạn có thể áp dụng những bước như trên khi dạy trẻ học các kí hiệu hành động, kí hiệu cảm xúc, kí hiệu mô tả.

  • Các kí hiệu hành động:
A man, woman and 2 small children sit and eat together.
Ăn cháo đi, Thủy.
Kí hiệu "ăn", "uống", "ngủ" thường là những kí hiệu hành động trẻ học được đầu tiên.
Vi HCWD Ch8 Page 87-2.png
Vi HCWD Ch8 Page 87-3.png
ăn canh


A woman signing to her daughter.
Sao con buồn thế, Hoa?
Kí hiệu "vui vẻ", "buồn" và "tức giận" thường là những kí hiệu cảm xúc trẻ học đầu tiên.
  • Các kí hiệu cảm xúc:
HCWD Ch8 Page 87-6.png
nồi
HCWD Ch8 Page 87-7.png
nóng
A woman signing to her daughter.
Nóng?
Đúng đó, Si-ma. Nồi nóng đấy!
Kí hiệu "ướt'",, "'khô", "nóng" hoặc "lạnh" thường là những kí hiệu mô tả được trẻ học đầu tiên.
  • Các kí hiệu mô tả:


Việc biết các loại kí biệu khác cũng rất quan trọng:

  • Những kí hiệu gọi tên (tên của mỗi người):
HCWD Ch8 Page 88-2.png
Ê-na
HCWD Ch8 Page 88-3.png
Kôn-ti
HCWD Ch8 Page 88-4.png
đang đến
A woman signs to her daughter as 2 older children approach them.
Hãy trông, anh chị của con, Ê-na và Kôn-ti đang đến kìa.