Hesperian Health Guides

Tài liệu quyền tác gỉa

Trong chương này:

Giúp đỡ trẻ điếc

Sách dành cho cha mẹ và cộng đồng
(Dịch từ nguyên bản tiếng Anh "Helping Children Who Are Deaf",
Nhà xuất bản Hesperian Health Guides)

SANDY NIEMANN, DEVORAH GREENSTEIN, DARLENA DAVID

Người dịch:
NGUYỄN THỊ THỤC AN
ĐINH BÍCH HẠNH
NGUYỄN THỊ CẨM HƯỜNG
Người hiệu đính:
NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN
TRÂN THỊ THIỆP
LÊ THỊ THANH NGỌC

Sửa tranh minh hoạ:
TRÂN NGỌC TUẤN
ĐỖ MINH TIỄN


NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG - XÃ HỘI, 2006

The Hesperian Foundation

Berkeley, California, Hoa Kỳ

Bản quyền © 2004 của Tổ chức Hesperian. Bản quyền được bảo hộ.


Bản quyền © 2004 của Tổ chức Hesperian.

Hesperian Health Guides khuyến khích độc giả sao chép, in lại, hoặc thay đổi bất kỳ hay tất cả các phần của sách này, bao gồm cả hình ảnh minh họa, miễn là mục đích của bạn không nhằm thương mại, có dẫn nguồn của Hesperian, và tuân thủ tất cả các điều kiện cấp phép bản quyền mở của Hesperian (xem trang web [www.hesperian.org/about/open-copyright www.hesperian.org/about/open-copyright})

Đối với một số hình thức sửa đổi và phát hành, chúng tôi yêu cầu bạn trước tiên phải được Hesperian cho phép. Hãy liên lạc theo địa chỉ email:[email protected] để sử dụng bất kỳ phần nào của sách này cho mục đích thương mại; số lượng lớn hơn 100 bản in; dưới bất kỳ định dạng kỹ thuật số nào; hoặc với ngân sách tổ chức hơn 1 triệu đô la Mỹ.

Chúng tôi cũng yêu cầu bạn liên hệ với Hesperian để xin phép trước khi dịch, nhằm tránh lặp lại nỗ lực dịch thuật, và để đề xuất về việc sửa đổi nội dung trong sách. Vui lòng gửi đến Hesperian bản sao của bất kỳ tài liệu nào mà có dùng đến văn bản hoặc ảnh minh họa trong sách này.

Hesperian Foundation cho phép dịch, xuất bản bản dịch tiếng Việt: Tổ chức Pearl S. Buck International Vietnam, năm 2006.

Mọi sự sao chép hoặc điều chỉnh một phần hay toàn bộ bản dịch tiếng Việt cuốn sách này cần liên hệ và được sự cho phép của Hesperian Foundation hoặc Pearl S. Buck International Vietnam.

Địa chỉ liên hệ:

  • Hesperian Health Guides

2860 Telegraph Ave
Oakland, CA 94609 USA
Email:[email protected]. Website: www.hesperian.org
Telephone: (5l0)845- 1447 Fax: (5l0)845-9141

  • Tổ chức Pearl S. Buck International Việt Nam

Phòng 403. Toà nhà Vạn Phúc, Số 2 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (S44) 8465401; Fax: (B44) B4õ54o2
Email: [email protected]. Website: www.psbi.org

First edition: March 2004.
Updated English edition: February 2014.
Printed in the USA. ISBN: 0-942364-44-9

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Niemann, Sandy.

Helping children who are deaf: family and community support for children who do not hear well/ by Sandy Niemann, Devorah Greenstein, and Darlena David ; illustrated by Heidi Broner.— 1st ed.

p. cm. — (Early assistance series for children with disabilities)
Includes bibliographical references.

ISBN 0-942364-44-9 (pbk.)

1. Deaf children—means of communication. 2. Deaf children—Family relationships. 3. Deaf children—Services for. 4. Child development. I. Greenstein Devorah, 1944- II.
David, Darlena. III. Title. IV. Series.

HV2391.N54 2004
362.4’25’083—dc22

Ảnh trang bìa: Một trẻ điếc (5 tuổi) ở Nhân Chính - Hà Nội đang trò chuyện với mẹ.Hesperian Health Guides
1919 Addison Street, Suite 304
Berkeley, California 94704, USA
www.hesperian.org

Chịu trách nhiệm xuất bản: NGUYỄN ĐỈNH THIÊM
Chịu trách nhiệm nội dung: PEARL S. BUCK INTERNATIONAL VIETNAM
Trình bày bìa: THANH HUYỀN

Nhà xuất bản Lao động - Xã hội
Tăng 6, 41B Lý Thái Tổ - Hà Nội
ĐT: (04) Đ346024 - 9350581. Fax: (04) 9348283

In 5.000 cuốn, khổ 18,5 X 25 (cm), tại Xí nghiệp in Nhà xuất bản Lao động - Xã hội.
Giấy chấp nhận kế hoạch xuất bản số: 297-2006/CXB/06-59/LĐXH.
In xong và nộp lưu chiếu Quý II/2006.