Hesperian Health Guides

Tham gia thực hiện sách

Trong chương này:

Điều phối viên dự án: Darlena David

Điều phối trang trí: Sarah Wallis, Nicole Perez, Devorah Greenstein

Thiết kế và trình bày: Sarah Wallis

Thiết kế bìa: Sarah Wallis

Viết bổ sung: Todd Jailer, Susan McCallister, Nicole Perez, Tawnia Queen, Sarah Shannon, Sarah Wallis

Hỗ trợ nghiên cứu: Amina La Cour Mini, Nicole Perez, Tawnia Queen, Rebecca Ratcliff, Amy Wilson

Chịu trách nhiệm xuất bản: Susan McCallister, Sarah Wallis

Thực nghiệm và mạng: Amina La Cour Mini, Nicole Perez, Tawnia Queen, Rebecca Ratcliff, Kathryn Young

Minh họa bổ sung: Sara Boore, Barbara Carter, Joy Conway, Christine Eber, Regina Faul-Doyle, Sandy Frank, Anna Kallis, Susan Klein, Joyce Knezevich, Gabriella Nuñez, Kate Peatman, Nicole Perez, Petra Röhr-Rouendaal, Mona Sfeir, C. Sienkiewicz, Sarah Wallis, Lihua Wang, David Werner

Biên tập bản thảo: Todd Jailer, Jane Maxwell

Sửa bản in : Leona Benten

Chịu trách nhiệm nội dung: Sarah Shannon, Todd Jailer

Cập nhật ấn bản 2014 Kathleen Vickery

Và toàn thể nhân viên, thiện nguyện viên của Hesperian đã cố gắng giúp sức để cho ra đời quyển sách này.