Hesperian Health Guides

Ai biết cái gì là tốt nhất cho trẻ?

Trong chương này:

Nhiều người có quan điểm rất kiên quyết về ngôn ngữ nào sẽ sử dụng với trẻ điếc. Ở một vài nước, sử dụng ngôn ngữ nói với trẻ điếc (giao tiếp bằng ngôn ngữ nói) là luật được quy định trong nhiều năm. Đôi khi, các chuyên gia y tế và giáo dục nói với bạn rằng tất cả trẻ điếc đều có thể học nói. Điều đó không đúng, mặc dù họ có thể lấy một trẻ bị điếc biết nói thành thạo làm ví dụ cho bạn thấy.

Đôi khi những điều các chuyên gia nói với bạn là những điều chính bản thân họ học được qua nhiều năm. Họ có thể nói rằng bạn phải sử dụng ngôn ngữ nói với trẻ nếu không bạn trở nên vô trách nhiệm. Điều này không đúng. Bạn hiểu con bạn và tình hình gia đình bạn nhiều hơn bất cứ ai khác.

A woman speaking to another woman who is thinking as her daughter stands beside her.
Tất cả mọi trẻ em đều có thể học nói nếu bạn dành đủ thời gian để thực hành cùng chúng.
Nhưng tôi đã bỏ tất cả thời gian của tôi với Ma-ta mà cháu vẫn chẳng phản ứng lại khi tôi nói với cháu. Những đứa khác và bà mẹ già ốm của tôi cũng cần tôi nữa chứ.
Có lẽ ngôn ngữ kí hiệu sẽ tốt hơn...