Hesperian Health Guides

Chương 7: Lựa chọn và học một ngôn ngữ

HealthWiki > Giúp đỡ trẻ điếc > Chương 7: Lựa chọn và học một ngôn ngữ

Khi đứa trẻ đã sử dụng được đầy đủ các kĩ năng giao tiếp cơ bản được mô tả trong Chương 4, trẻ thể hiện đã sẵn sàng để học ngôn ngữ. Một đứa trẻ bị điếc hoặc không thể nghe được bình thường, đầu tiên có thể học ngôn ngữ kí hiệu (xem Chương 8) hoặc ngôn ngữ lời nói (xem Chương 9). Dù trẻ học ngôn ngữ nào, ngôn ngữ đó cũng cần phảí đáp ứng được nhu cầu của trẻ.

Ngôn ngữ nào trẻ học đầu tiên còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố như : khả năng trẻ còn nghe được đến đâu, trẻ tỏ ra thích ngôn ngữ nào hơn, khả năng tự nhiên của trẻ và những nguồn hỗ trợ ở cộng đồng ra sao. Điều đó cũng phụ thuộc vào việc cha mẹ trẻ có phản ứng thế nào với tật điếc của trẻ. Việc hiểu biết về người điếc trong cộng đồng có thể giúp cha mẹ trẻ chấp nhận rằng con họ bị điếc và tìm cách giúp trẻ học ngôn ngữ.

Ở những nơi có ít các dịch vụ cho trẻ điếc, cha mẹ có thể cảm thấy như không còn sự lựa chọn ngôn ngữ nào khác để con họ học. Nhưng nếu bạn đặt nhu cầu và khả năng của trẻ lên trên tất cả, bạn sẽ có những quyết định tốt nhất.

A woman and her child stand beside a small school and look at a sign that says "Deaf School, 20 km."
Thật khó để biết làm gì là tốt nhất cho trẻ... nhưng bạn phải cố gắng.